نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان

لاله‌گون گشت ز خون روی دل‌آرای علی

می‌چکد اشک حسن بر رخ زیبای علی

مـرغ آمیـن بـه دعـای سحـرش پاسخ داد

از خداونـد همیـن بــود تمنـای علی

که گمان داشت که چون فاطمه تنها و غریب

در دل خـاک رود قـامت رعنای علی

جای یک ضربـۀ شمشیر به پیشانی داشت

جای صد زخم، عیان بود به اعضای علی

آسمـان شست مـه روی علـی را از خـون

عوض آن که نهد رو به کف پای علی

هرچه آب است اگر اشک شود باز کم است

در غم فاطمـه و ماتـم عظمای علی

صـورت شیرخـدا سرخ شد از خـون جبین

نیلگون گشت ز سیلی رخ زیبای علی

از جنـان فاطمه آیـد بـه بیابـان نجف

تا کند خون جبین پاک ز سیمای علی

نـخل‌هـا منتظـر بانـگ الهــی العفـو

چاه‌ها منتظر نالـۀ شب‌هـای علی

 

 

مرهـم زخـم دلـش تنهـا دم شمشیـر بود
مردم از او سیـر بودنـد او ز مـردم سیر بود
خار در چشم، استخوان در حلق، آتش بر جگر
در کف گردون کمـان، در سینۀ او تیر بود
گنج عالـم زیـر پـا و ثروتش هنگام مـرگ
چند قرص نان جو، یک اسب، یک شمشیر بود
زود زهـر تیـغ قاتـل کـرد بـر جـانش اثـر
مجتبـی بـر او طـبیب آورد امـا دیــر بـود
در حرم آمد به دنیا، گشت در مسجـد شهید
قطره‌قطره خون پاکش را همین تفسیر بود
بی‌گناهی کم گناهی نیست، بـر اهـل گناه
شـدت عـدل علـی بالاتــرین تقصیـر بود
بر زمین افتاده، خون فواره می‌زد از سـرش
در دو چشمش اشک شوق و بر لبش تکبیر بود
گرچه طی گردیده بود از عمر او شصت و سه‌سال
او در ایــام شبـاب از داغ زهــرا پیــر بـود
شیـر، بهـر قاتـل خـود می‌فرستـاد از کـرم
با وجـود آن که خـود تنها غـذایش شیر بود
کار مولا بود «میثم!» لطف و صدق و دوستی
کار دنیـا ظلـم و جـور و حیلـه و تزویـر بود 

 

بـاز شـد قـرآن شـب احیـا ز فـرق نازنینش
زخم عتـرت را همـه دیدند در زخم جبینش
دست شیطان ناگهان از آستین گردید بیرون
کشت مردی را که بودی دست حق در آستینش
صبحدم در دامن محراب خون نقش زمین شد
آن امامی که زمین‌بوس آمدی روح‌الامینش
آن امامی که زمین‌بوس آمدی روح‌الامینش
مـرغ آمینش بـه پرواز آمـد و با روی خونین
خوانـد در آغـوش خود ذات خداونـد مبینش
سال‌ها بود استخوان در حلق و خار غم به چشمش
آن امامی که نبودی در محبت کس قرینش
او که بر خـاک زمیـن افکند گُردان زمان را
آسمـان یکبـاره زد بـا داغ زهـرا بر زمینش
کـو پیمبـر تـا ببینـد در دل محـراب کوفه
بعد عمری خون دل آخر چه شد با جانشینش؟
دیده‌ای سوی حسن چشم دگر سوی حسینش
اشک بر رخسار و خون، جاری ز فرق نازنینش
تیغ: بران زهر: سوزان، زخم:کاری چهره: خونین
لحظه‌لحظه بـود بـر لـب ذکـر رب‌العالمینش
یا علی سوزی به «میثم» ده که تا دارد حیاتی
از تـو گویـد از تـو خوانـد بـا نوای آتشینش 

 


 


 

 

زندانی دنیا
ادا کردنـد هنگـام عبــادت حـق مـولا را
ز خـونش آبـرو دادنـد بیـت حـق‌تعالی را
از آن فزت برب الکعبه گفت و چشم خود را بست
که بعد از فاطمه زندان خود می‌دید دنیا را
میـان دوستـان هـم انفـرادی بود زندانش
چو شمع انجمن کشتنـد آن تنهای تنها را
ز جبریل امین برخواست این فریاد بر گردون
الا یا اهـل عالـم تسلیت، کشتند مـولا را
علی بی‌هوش در محراب خون افتاده بود اما
به زخم خویش حس می‌کرد اشک چشم زهرا را
دوباره از درون زخم او فـواره مـی‌زد خون
ز رویش هرچه یاران پاک می‌کردند خون‌ها را
الهی تا قیـامت خـون بگرید چشم زیبایی
که از خون لاله‌گون کردند آن رخسار زیبا را
حسن جان! فرق مولا را بپوشان پاسداری کن
کـه چشـم دختـر زهـرا نبینـد زخم بابا را
سلام سجـده تـا صبح جزا تقدیم مظلومی
که بخشید آبرو با خون خود شب‌های احیا را
گنه کردی مشو مأیوس از عفو خدا «میثم!»
علی با چهرۀ خونین شفاعت می‌کند ما را
 
 
 
کیست علی علیه السلام
کیست علی؟ حجّـت پروردگار
کیست علی؟ قاسم جنات و نار
کیست علی؟ شیر خروشان روز
کیست علی؟ عابـد شب‌زنده‌دار
دست خــدا یــار پیـــام‌آوران
جـان نبـی وجــه خـداونـدگار
با نگـهش خـار شـود بـاغ گل
وز غضبش نوش شود نیش مار
برزگـر و بــازوی خیبـرشکـن
بیل به دوش و به کفش ذوالفقار
روز ز شمشیرش جاری است خون
شب همه از خـوف خدا اشکبار
گه به صف جنگ، مقاوم چو کوه
گه به روی خاک زمین بی‌قرار
بر کف پایش رخ هفت آسمان
بـر سـر دستـش قلـم اختیـار
دوست به زیر علمش سربلند
خصم ز جود و کرمش شرمسار
دوستش ار پای به دوزخ نهد
لالـۀ لبخنــد برویـد ز نـار
نام عدویش چو به جنت برند
از جگـر لالـه بـرآیـد شـرار
عنایت و کرامتش بـی‌حدود
فضائل و منـاقبش بـی‌شمار
جان دو عالـم به فدای تنش
هستی هستی به قدومش نثار
یا علی ای ارض و سما را امام
یا علی ای چرخ و فلک را مدار
ای بـه وجود تو خدا و رسول
افتخــر یـفتخــر افتخـــار
خاک تو بخشیـده به ما آبرو
مهر تو داده است به ما اعتبار
مهر تو و خشم تو خلد و جحیم
موی تو و روی تو لیل و نهار
نور ز رخسار تـو یابـد ظهـور
غیب ز حسن تـو شـود آشکار
با گـل روی تـو گریـزد خزان
وز نفس پـاک تـو جوشد بهار
دوزخ بر خصم تو گردیده خلق
ورنه بشـر را به جهنم چه کار
خصم تو را اجر صلات و صیام
آتـش دوزخ شـود و دود خـار
روز جزا نیست عجب گر شود
شیطـان بـر عفـو تـو امیدوار
حق تو بردنـد ولـی حق تویی
 
ای همه حق ای به تو حق پایدار
مثـل تـو مـولا پـدر ده شهید
یــاد نـــدارد پــدر روزگــار
مـاه چـراغ شـب تنهـایـی‌ات
مهر به صحن تو بود رهگـذار
جای نبی خفتی و جانت به کف
تا کـه کنـی در ره جانـان نثار
کاش که می‌شد به تولای تو
هر نفسـی میـرم هفتـاد بار
روز جزا شیعه به همـراه تو
جانب فردوس شود رهسپار
وز نفس دشمن تو روز حشر
می‌دمد از قلب سقرـ انفجار
روز قیـامت بـه تـولای تو
آتش دوزخ کنـد از مـا فرار
نام تو در موج خطرهای حشر
دور محبـان تو گردد حصار
مردن با توست به از زندگی
زندگـی بی‌تـو بـود احتضار
با تو برآید ز تنـم مرغ روح
با تـو سرازیر شـوم در مزار
میثم اگر روی تو بیند به مرگ
دار بر او خوش‌تر از آغوش یار
یا که بگو دیده به پایت نهم
یا تو قدم بر سر چشمم گذار
 
 
 
صلوات کبریا

ای صلوات کبریا نثار جسم و جان تو

سجدۀ اهل آسمان به خاک آستان تو

سـلام دائـم خـدا بـه کل خاندان تو

پیـر خـرد فدایـی فاطمـۀ جـوان تو

خداست با تو هم‌سخن رسول، هم‌زبان تو

****

تو کیستی؟ تو مرتضی تو کیستی؟ تو حیدری

تو فـوق اقتدارهـا تـو از کمـال، برتری

تو نفس ختم انبیا تو از پیمبران سـری

تو تک‌سوار بدری و تو قهرمان خیبری

با نــود جــراحتت مــدافع پیمبــری

درید قلب یک سپه به تیغ خون‌فشان تو

****

شرف گرفته آبرو ز خاک پای قنبرت

مقام زهـد عیسوی رسیده بر ابوذرت

خــدای خوانـد بـا نبـی بــرادر و برابــرت

رسول، مدح‌خوان تـو، خداست مدح‌گسترت

بهتر از این چه می‌شود که فاطمه است همسرت

زهی مقام و قدر تو زهی جلال و شأن تو

****

تو شهریار عالمـی خلق جهان گدای تو

چگونه بود یا علی نان و نمک غذای تو؟

هنوز زهد می‌برد سجده به خاک پای تو

هنوز دل بـرد ز شـب زمزمـۀ دعای تو

هنوز جوشد از سحر ذکـر خدا خدای تو

هنوز هل‌اتا کند صحبت قرص نان تو

****

به پیش پـای فاطمـه نبی قیام می‌کند

همیشه مصطفی از او خود احترام می‌کند

مقام بین که فاطمه تـو را سلام می‌کند

جان عزیز خویش را وقف امـام می‌کند

تمام عمـر، احتـرام از تـو مـدام می‌کند

سلام تو به جان او سلام او به جان تو

کتاب وحـی را فقط نقطـۀ بـا تویی علی!

پشت رسول امجد و روی خدا تویی علی!

کعبه و حجر و زمزم و سعی و صفا تویی علی!

از دل ختـم انبیـا عقـده‌گشـا تویی علی!

امـام مـا امـام مـا امـام مـا تـویی علی!

اطاعت است از آن ما امامت است از آن تو

****

تو در تمـام غزوه‌هـا حمــاسه آفریـده‌ای

تو در پی رضای حق ز عمرو سر بریده‌ای

تو هر چه دیده مصطفی به چشم خویش دیده‌ای

تو صوت جبرییل را به گوش خود شنیده‌ای

تو نـاز پـا‌‌برهنگـان خریـده و کشیـده‌ای

یتیم، چهره می‌نهد به قلب مهربان تو

****

سپهـر دور می‌زنـد همـاره بـر مـدار تو

تمـام ملـک کبریـا محیـط اختیــار تو

خلافت است بر تو کم ز کفش وصله‌دار تو

اگر چه بنده‌ای ولی خدایی است کار تو

فراتـر است از مکـان حدود اختیار تو

زمانه سیر می‌کند هماره در زمان تو

منم که هست مهر تو، مشی و مرام و ایده‌ام

به گوش جان صدات را ز شعر خود شنیده‌ام

نثـار خـاک مقـدم مبــارکت قصیـده‌ام

که در ثنـا و مـدح تـو معجـزه آفریده‌ام

دل از جهان بریده‌ام ناز غمت کشیده‌ام

مدح تو را سروده‌ام همیشه با زبان تو

****

کسی که در ثنـای او آمـده «انّمـا» تویی

کسی که بوده از ازل حامی مصطفی تویی

کسی که خوانده خویش را نقطۀ تحت با تویی

کسی که شـد بــرادر خاتــم انبیـا تویی

کسی که وصفش آمده سورۀ هل‌اتی تویی

بسته نزول هل‌اتی به بذل قرص نان تو

زخم تو بـوده بـر بدن فزون ز حلقۀ زره

ندیده دیـدۀ کسی فتـد به ابـرویت گره

مانده به هر جـراحتت نقش هزار خاطره

گشتـه بـه ذوالفقـار تـو کار نَبرد یکسره

ای شده جوشنت به تن نام بتول طاهره

ای ز خدای فاطمه درود بر روان تو

تو جلـوۀ جمال حـق تـو آفتـاب عالمی

تو بـا تمـام انبیــا تـو پیشتـر ز آدمـی

تو هم علی مرتضی تو هم رسول اکرمی

تو اولـی تـو آخـری تو آدمی تو خاتمی

تو در بهار و در خزان بهار نخل «میثمی»

که مدح می‌کند تو را هماره با بیان تو

 

 

 

 
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 13 تیر 1394

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic